Kursus on hindeline. Õpilasel on kohustus osaleda vähemalt 80% tundidest. Hinnatakse 1 filmiarvustust ja 1 lühifilmi arvustust ning valminud ekraniseeringut.

Kursuse sisu

Kursusel tutvustatakse põhilisi filmiterminoloogiasse kuuluvaid mõisteid, tehakse lühiülevaade maailma ja Eesti filmiajaloost, võrreldakse kirjandusteost filmiga (sh vaadatakse vähemalt üht eesti kirjandusel põhinevat filmi ning üht maailmakirjandusel põhinevat filmi ning võrreldakse filmi alusteksti ning stsenaariumiga). Kursuse jooksul valmib rühmatööna 10-minutiline ekraniseering (kirjutatakse sünopsis ja stsenaarium  ning kursusekaaslaste filmi analüüsiv kriitiline artikkel). Kursuse edukaks  läbimiseks tuleb kasuks  videotöötlusoskus, kuid pole kõige olulisem osalemistingimus, sest vajadusel juhendab õpetaja lihtsamate programmide kasutamist. Piisab, kui õpilane omab videosalvestusvõimalusega nutiseadet ning arvutit, kuid  vajadusel saab kasutada ka kooli arvutiklassi.

Õpitulemus

Kursuse läbinud õpilane oskab kasutada filminduse põhimõisteid,  teab, kuidas kirjutada sünopsist ja stsenaariumi ning on osalenud omaloomingulise lühimängufilmi (muinasjutu tõlgendusel põhineva ekraniseeringu) loomisel. Õpilane oskab kirjutada filmiarvustust ning analüüsida ja võrrelda kirjandusteost filmiga.

Õppematerjal asub http://rezii.weebly.com/

 

Ekraniseeringu valmimise ajakava

21.05.2019 — esitada ekraniseeringu sünopsis

28.05.2019 - esitada stsenaarium 

5. juuni  — esitada lühifilmi plakat 

6. juuni — lühimängufilm peab olema valmis ning fail õpetajale saadetud.

Kursuse kaudu õpitakse mõistma draamakunsti põhialuseid ja teatri tähendust meie kultuuris. Õppe vältel loetakse ning analüüsitakse draamateoste katkendeid, vaadatakse ja mõtestatakse ühiselt teatrietendusi, täidetakse lihtsamaid dramatiseerimisülesandeid ning külastatakse Vanemuise teatrit (ekskursioon lava taha + teatrietenduse vaatamine ja analüüsimine, arvustusartikli kirjutamine ja parimatel võimalus  osaleda konkursil „Arukas Arvustaja“).

Kursuse jooksul omandatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Teatriajalugu hõlmab vaid väikese osa kogu kursuse mahust, kuid on nüüdisteatri mõistmise seisukohalt siiski vajalik. Põhitähelepanu pööratakse draama olemuse ja teatritegemise spetsiifika selgitamisele ning etenduse analüüsile. Õpilased peavad arvestama, et valikkursus sisaldab ekskursiooni Vanemuise teatrisse (ekskursioon lava taha + etenduse vaatamine), mis eeldab omafinantseeringut piletite soetamiseks.

Kursuse lõpul õpilane eristab peamisi draamažanre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid draamateoseid; on ekskursioonil tutvunud Vanemuise teatri lavataguse tööga, on osalenud tundides toimuvates rühmatöödes ja rollimängudes, tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid ja  leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ning  teiste    meediumide vahel.        Õpilane määrab lavastuse stiili, arvestades nii lavastaja, muusikakujundaja, kunstniku, valgus- ja kostüümikunstniku tööd kui ka näitlejate mängu; rutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning sõnastab oma vaatamiskogemuse;  kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud teatrimärke;  teab olulisemaid tähiseid eesti teatri ajaloost; on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt kaht teatrietendust või vaadanud nende salvestusi;

 seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda ning üldinimlike probleemide ja väärtustega.


Kursus sisaldab ekskursiooni Vanemuise teatrisse (ekskursioon lava taha + etenduse vaatamine), mis eeldab omafinantseeringut piletite soetamiseks.

Kursus on hindeline. Hinde saamise aluseks on 80% õppetöös osalemine. Hinnatakse õpilase kirjutatud arvsmusartiklit (soovitatavalt on õpilane  külastanud üht teatrietendust ning kirjutanud selle kohta 250-sõnalise arvustuse, kuid arvesse läheb ka DVD-l või ERR arhiivis olevate  etenduste videosalvestuste analüüsimine). Õpilasel on kohustus osaleda Vanemuise teatrit tutvustaval õppekäigul ning tunnis toimuvates rollimängudes. Teise hinde saab õpilane loetud näidendi (võib ise teksti valida) analüüsi eest (ca 250 sõna). Soovituslik kirjandus